วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรมก่อนไทย

ประติมากรรมก่อนไทย
ประติมากรรมก่อนไทย คือ ประติมากรรมที่สร้างขึ้นก่อนศิลปเชียงแสน หรือก่อนพุทธศตวรรษที่ 15 นักประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดียังหาข้อยุติไม่ได้ว่าศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคต่าง ๆ ก่อนที่คนไทยจะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแท้จริงเป็นอาณาจักรล้านนาหรือสุโขทัย ศิลปกรรมและประติมากรรมที่พบในยุคก่อนศิลปไทยนั้นไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่อยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยนี้มาหลายพันปีแล้ว หรือเป็นฝีมือของชนชาติอื่น ๆ เช่น พวกละว้า มอญโบราณ ที่เข้ามาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ ดินแดนสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี มาก่อนที่คนไทยจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ อย่างไรก็ตาม การแบ่งยุคสมัยประติมากรรมต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย นักประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ได้อาศัยรูปแบบของศิลปะที่พบ แล้วจัดเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้คือ

ไม่มีความคิดเห็น: