วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมไทย
ประติมากรรมไทย เป็นศิลปกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือ ความคิด และความสามารถจองคนไทย โดยสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น สร้างขึ้นตามศรัทธาต่อศาสนา สร้างขึ้นตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนถึงสร้างขึ้นตามคตินิยมของชุมชนหรือท้องถิ่น และสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นอนุสาวรีย์ เป็นต้น
ประติมากรรมสร้างขึ้นด้วยวัตถุหลายชนิด เช่น หิน ไม้ โลหะ ดินเหนียว ดินเผา เป็นต้น
กรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจะเป็นไปตามลักษณะของวัสดุ เช่น การแกะสลักหิน การแกะสลักไม้ การหล่อด้วยสำริด ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น
ประติมากรรมของไทยนับเป็นศิลปกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นงานศิลปะที่สร้างต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามีอายุสืบต่อกันมาหลายร้อยปี พุทธประติมากรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความศรัทธาในพุทธศาสนาของ ศาสนิกชนและความสามารถในเชิงช่างได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ประติมากรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความเจริญและความเสื่อมของศิลปวัฒนธรรมไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ประการหนึ่ง
จึงนับว่าประติมากรรมเป็นศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: