วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ยุคของประติมากรรมไทย

ยุคของประติมากรรมไทย
ตามหลักฐานที่พบในประเทศไทยส่วนมากจะพบประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามากกว่าประติมากรรมประเภทอื่น ๆ การแบ่งยุคสมัยของประติมากรรมจึงยึดรูปแบบของประติมากรรมพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธรูปเป็นหลัก และอาศัยการแบ่งยุคสมัยของศิลปไทยที่ใช้พุทธศิลป์เป็นแนวทางเพราะเป็นศิลปะวัตถุที่มีให้ศึกษาค้นคว้าได้มาก ฉะนั้นการแบ่งยุคสมัยของประติมากรรมไทยต่อไปนี้จะแบ่งตามแนวทางที่ผู้รู้ได้จำแนกไว้ยุคสมัยของประติมากรรมไทยในลักษณะนี้คือ ประติมากรรมยุคก่อนไทยและประติมากรรมไทย

ไม่มีความคิดเห็น: