วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรมสมัยทวารวดี

ประติมากรรมสมัยทวารวดี
ประติมากรรมสมัยทวารวดีส่วนมากที่พบเป็นประติมากรรมที่สลักด้วยหินสีเขียวเป็นพระพุทธรูป ลักษณะยังเป็นแบบเริ่มแรกซึ่งเรียกกันว่าสมัยเอาเคอิค ยังมีอิทธิพลของศิลปะอมราวดีและคุปตะของอินเดียผสมอยู่ ประติมากรรมสมัยทวารวดีได้วิวัฒนาการขึ้น และมีอิทธิพลต่อพระพุทธรูปสมัยอื่น ๆ ของไทยด้วย โดยเฉพาะพุทธรูปสมัยเชียงแสน และศิลปทางภาคเหนือของไทย นอกจากพระพุทธรูปสลักด้วยหินแล้วได้พบประติมากรรมอื่น ๆ เช่น ปูนปั้นและดินเผาส่วนมากเป็นประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม เช่น รูปปูนปั้นประดิษฐานสถูปเจดีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีประติมากรรมดินเผาซึ่งพบมากในบริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประติมากรรมสมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ประติมากรรมสมัยนี้ได้ให้อิทธิพลแก่ประติมากรรมยุคใกล้เคียงอย่างมาก จะเห็นว่ารูปแบบของประติมากรรมสมัยทวารวดีมีอิทธิพลผสมผสานอยู่ในประติมากรรมอื่น ๆ ในสมัยต่าง ๆ ทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น: